سفارش تبلیغ
صبا ویژن
heart

معبوددل

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

خداونداتو رابه پاکیت  قسم اگربارها مرابه تنهایی خوانی بازهم اگر دراین کنج نشینم تشنه شوم مانند اشک  تنهاترین دخترک شهرهم شوم.....چشمانم بازتورامعبودوجودش می داند    

    


heart

نیت زمزمه دلم باخدا...............

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

خدایامگرکلبه دلم چقدرجادارد خدایاقسم به نگاهت دگرنمی توانم حجم این غم رابردوش کشم............................خدایاچه می شودمنم ازجنس فرشته بودم کنارتوبودم شاید باترنم نگاه توبرفهای دلم آب می شد.. ...شایدباکنارتوبودن صدای شکستن پنچره دلم آرام می شدبغضش ...........................خدایا گناهانم رارخم نکش که پشیمانم میدانم می توانی روزهاراعقب برگردانی ولی نگرانی نتوانم بازهم راه کلبه ی دل راپیداکنم ولی اگرتوبخواهی می توانم دلم را بهاری کنم چشمانم  راخدایی کنم............. انوقت هست که می شوم یارتو.. همراه تو ..خدایا کمکم کن تاشیشه خورده های دلم راجمع کنم تادل کس دگررازخمی نکند که دق می کنم بازخم او....خدایاغمی میان لبخندهاپنهان شده هست کاش سازی بلدبودم تا می سراییدم  غم راازگوشه گوشه ی لبخندها دورمی کردم............دانوشته

 


heart

کاش درجاده ی غربت تنهامسافربودم وبس ...

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

 

کاش درجاده ی غربت تنهامسافربودم وبس ....کاش  دلم دچاررگ عشق نبود.........توام تنهایی میفهممت غمت تبسم نگاهت شده خوشابحالت حداقل باغمت می خندی ولی من دراین جاده غربت فاصله ها دارم بالبخند حتی دگر سفرنمی توانم کنم دراین صدای فاصله ها هیچم این هیچ بودن وسکوتم شده اوازاین جاده گوش فراده فقط مواظب باش دلت مانندمن نشود دراین نیمه شب تاریکی                

 


heart

اذان صبح

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

چه حالی می دهد تااذان صبح بیدارباشی تنهاهمراهت تیک تاک ساعت باشدوخودتاصبح تنهاباشی باخدادردودل کنی....وقتی اذان رامی شنوم دلم غوغامی شود انگاری پرهای گرفته شده ام بازمی شوند بالبخندوضویم رامی گیرم بانگاه خدانمازم رابرپ‍امی کنم تاشیطانک خجالت کشد ازبی وفایی باخدا ...تابفهمدخداراخلقش تنهادرجاده هارهانخواهدکرد...  دلنوشته                                                                                                                                                                                                              


heart

نان نگاهم حسرت داشتن توست ..........دلنوشته

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

دلم می سوزد برای شعله های تیره بختی نگاهم

   برای تو می نویسم..برای نگاه وجودم 

نان نگاهم حسرت داشتن توست

لبانم مست نگاه توست.........

مراازشهرنگاهت بیرون کردی من هم تیره بختی رامهمون نگاهم کردم

دلم می خواهدبدانم جای من درشهرنگاهت که راآوردی قلبت رابه اسم اوسندزدی

خداکندقدرزیبایی کلامت رابداند فقط برای رسوایی وجودت نیامده باشد

می روم تادوردستها تا تو حتی با پنچره دلت مرانگاه نکنی تااندوهگین رفاقتم شوی ای نارفیق

 

  


heart

قولهای دلم

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

من کیم چیم خودمم نمیدونم فقط میدونم یه دل دارم تازگیا دزدیدنش ........وقتی داشت میرفت یادشت رفت پسم بده نگفت این دق می کنه بی دلش من عاشقم عاشق نگاهت .........وقتی می گم عاشقم بهم می خندن می گن دروغه بگوچرا ......انقدردوست دارم که نمی تونم توصیفت کنم براشون دیگه برام مهم نیست کی چی می گه فقط مهم چکارکنم برات دیگه نمیام تاموقع ای که به قولای دادم بهت عمل کنم........دوستت دارم یارچشمانم..........هیچکس جزتوتنهاییمو ودردبی کسیموحس نکرد...............

 

 


heart

نگاهت دگرمفهومی ندارد

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

وقتی نگاهت می کنم نگاهت برایم دگرمفهومی ندارددرنگاهم حلقه زداشک وجودم سکوتم باسکوتت همراه بودویارویاوراکنون سکوتم بی کس مانده دگریاری نداردباتووفانکردم ولی بازنکن حرف دلت رابزارچشمانت یکرنگی وجودم رادرک کندغرورنگاهت نگذارمرادخترک ننگین شهر بخواند حرفهای دلت راحتی اگرتوهین به وجودم است بگوچون سکوتت خنده های الکیت ذره ذره اتشم میزندمی ترسم ازسکوتت بگزارفقط یکبارفریادباصدایت رابشنوم نه فریادبی صدایت را........به خواهی یانخواهی تا ترانه ی نگاهمی ای ارامش وجودم 

دلنوشته

 


heart

دل غمبادزده

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

من کجافریادبایدبزنم......کجاحرف دلموبگم دلم غمبادگرفته ازبس توخودم ریختم چشمانم سرخیش مثل گل سرخ شده انقدرانتظارتوکشیدم حالاکه اومدی چرا ناراحت ودلشکسته میری بزارمنم حرف بزنم شایدخالی بشم به خداادمم به کی قسم بخورم که عاشق چشمان دوراهتم ........میدونی وقتی میبینمت چه حالی میشم هرلحظم پراسترس نکنه دلخوربشه بره نکنه ناراحتش کنم به خاطرهمین فقط کلمه جواب حرفاتومیدم تانکنه دلخورت کنم چون دوستت دارم نمی خوام ازدستت بدم اهای باشماام همون که قدم به قدم حرفای مبهممومی خونه باشماام توروخداشمابگیدبرای درمون دلشکستم چه مرهمی بزارم  دلنوشته

 

 


heart

حسرت چشمان

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

من کیم چرابه خودم اجازه میدم اینطوررفتارکنم اخه چراهمیشه خودمونودست بالامی گیریم یه بار بقیروبالاتربگیریدببینید دنیاچه خبر کی به چی.......تاالان خیلی خودخواه ومغروربودم اره فکرمی کردم چون فلان کسم دیگه دنیامال منه نه نه اشتباه فکرکردم یه لحظه توام فکرکن اره باتوام همون که داره لابه لای کلمات مبهمم قدم برمیداره یه لحظه فکرکن کییم کی بودیم فکرکن وقتی خدابزرگترین کس یکتاهست دیگه اصلا من خارگلم نیستم قربون خدابرم که این اشکوحداقل افریدبتونیم توخلوتمون برای بی کسیمون گریه کنیم برای بدیهامون برای فخرفروشیمون پشیمون بشیم اگه قرار دل پاک وزلال بین ماها کسی باشه من یکی که نیستم چون باغرورهمیشه بین خلق خداقدم زدم حتی لحظه ای گوشه چشمی به اوناکه برای شام امشب بچه هاشون پول ندارن کسی که خونه برای خوابیدن نداره نگاه نکردم........اه چقدرخودخواهیام غرق شدم نجاتم بده خدایا.......... دل این دخترک پاک وزیباست نگاه کن به حسرت چشمانش من نگاهم همین حسرت رامی طلبدنه غروروخودخواهی را :(( دلنوشته

 


heart

تورابرچشمانت قسم

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

تورابه قلب پاکت قسم می دهم فقط لحظه ای باخودروراست باش وقتی چشمانم نگاه می کنی می گویی  میدانی توسنگ صبورم هستی می خواهم رازدلم رابرتوبگویم دستانم رامی گیری می گویی اورادوست دارم تو نمیدانی دردلم چه می گذرد حرفهایت راتاییدمی کنم ومی گویم بروبه سویش حرف دلت را بگو وقتی می گویم تواوراداری من دراین دلت نمی خواهم جای اوراتنگ کنم می گویی میشود برگردی ...؟؟؟؟نمی دانم مرادوست داری یااورامرا دیوانه ترم می کنی ....می گویم خب تو تنهانیستی می گویی برگرد ... تو را به چشمانت قسم برگرد تا جان نداده ام ....اخرکمی انصاف داشته باش تواورامی خواهی یامرا.....یه وقتایی باخودم صحبت می کنم میدانی خیلی سخت است دوری توباشدکنارت می مانم....بدان دییوانه واردوستت دارم........دلنوشته